Sistemet e Inovacionit në BE – Sektori i Jahteve

SARED
26 Qershor, 2020
RISI Albania
19 Nëntor, 2020

Viti: 2017-2018
Objektivi Specifik: Mbështet zhvillimin e një sistemi rajonal të inovacionit për Zonën Adriatiko-Jon
Përmbledhja e projektit
Countrydo vend i Adrion është i njohur për specializimin e tij në zinxhirin e furnizimit të jahteve (YSC), por ekziston një keqpërdorim në drejtim të lidhjes dhe strategjive të përbashkëta për zhvillimin e suksesshëm të sistemit të inovacionit. Qëllimi kryesor i INNOVACTHING është të përmirësojë inovacionin dhe konkurrencën e sektorit të jahteve të Adrion përmes inovacionit të modelit të biznesit (BMI) bazuar në 3 shtyllat e qëndrueshmërisë (mjedisore, sociale dhe ekonomike) përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Rezultati është një sistem i integruar rajonalizimi që bashkon kompetencat e ekspertëve të kërkimit, ndërmarrjeve (veçanërisht NVM) dhe autoriteteve publike për të krijuar një
Masa kritike e njohurive për sa i përket praktikave më të mira dhe modeleve të inovacionit. Rezultatet kryesore të projektit janë
(1) një hartë jahtingsector në nivelin transnacional,
(2) një BMI i përgjithësuar për secilin nivel të SHA,
(3) një plan strategjik dhe udhëzues mbështetës për zbatimin e sistemit të inovacionit.
Këto do t’u dorëzohen grupeve të synuara, në veçanti autoriteteve publike, agjencive, institucioneve kërkimore dhe arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve (veçanërisht NVM), të cilat do të përfshihen direkt gjatë zbatimit të projektit në mënyrë që të maksimizojnë përfitimet e tyre, si dhe transferueshmërinë e jetës së gjatë dhe qëndrueshmëri e rezultateve. Për këto arsye, Konsorciumi do të aplikojë një qasje shumë-nivele dhe inovative që integron
(1) një BMI i përgjithësuar për secilin nivel të SHA,
(2) përqendrimi në ndikimet teorike dhe praktike territoriale të modelit të biznesit të bazuar në qëndrueshmëri, (3) analiza
të shkëmbimit të njohurive dhe transferimit të kufijve të zinxhirit brenda dhe ndër-furnizues si në nivelin lokal ashtu edhe transnacional. Pastaj është e nevojshme qasja transnacionale-operative, sepse KKS-të shtrihen nëpër kufij të shumtë bregdetar dhe kërkojnë një përafrim të politikave, qëllimeve dhe praktikave midis vendeve për konkurrencën e përgjithshme të sektorit.