SARED

Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë
26 Qershor, 2020
Sistemet e Inovacionit në BE – Sektori i Jahteve
26 Qershor, 2020

Projekti: SARED
Viti: 2016-2017
Programi: Përmirësimi i qasjes në tregjet përmes territorit dhe promovimit të produktit
objektivat:
• Rritja e bashkëpunimit të aktorëve të zinxhirit të vlerave përmes krijimit të një atmosfere besimi dhe diskutimi të hapur
• Të zhvillojë një mirëkuptim të ndërsjellë për nevojat për iniciativa për CD në të gjithë përfaqësuesit e aktorëve të QV-së, organizatave dhe institucioneve publike në fushat përkatëse të ndërhyrjes
• Siguroni një proces transparent për zgjedhjen e iniciativave të CD përmes pjesëmarrjes së aktorëve të ndryshëm të QV-së
• Përpunimi i ideve për Iniciativat e Zhvillimit të Kapaciteteve për të mbështetur zhvillimin e Zinxhirit të Vlerësimit
rezultatet:
• Krijimi i një grupi të zyrtarizuar të fermerëve që janë prodhues të produkteve frutore si qershi, mollë, pjeshkë, arra;
• fermerët bien dakord të punojnë së bashku për përmirësimin e standardeve në procedurat e prodhimit-pas korrjes;
• Angazhimi i fermerëve për të marrë pjesë në aktivitetet e propozuara për projekt propozimin e hartuar nga RDA Tirana për dy vjet kohë në projekt për të arritur rezultate më të mira duke punuar të përbashkët duke treguar besim dhe përgjegjësi.