MADA

SOROS ALBANIA
21 Mars, 2018
CED USAID
21 Mars, 2018

Projekti: Baseline Study

Objektivat: Objektivi i ketij projekti ishte që të sigurojë bazën për vlerësimin e ardhshëm sasior dhe cilësor per progreset dhe çështjet me të cilat përballet SDRMA ne arritjen e rezultateve, ne efektet dhe ndikimet e pritshme te programit.

Implementimi i projektit: Ky studim i ka mundesuar MADA, MAFF dhe institucioneve te tjera te interesuara nje tablo te situatës aktuale të familjeve rurale që jetojnë në zonën e MADA. Rezultatet e anketës do të shërbejnë si një bazë e mirë për të përcaktuar kërkesat e ardhshme për studime të veçanta dhe diagnostikuese në zonen ku eshte implementuar programi. Studimi ka vënë në shënjestër zonat malore të 21 rretheve / katër rajoneve ku SDRMA është e angazhuar në zhvillimin e ekonomise lokale dhe sipërmarrjes: Rajoni i Korces, Shkodres, Gjirokastres dhe Matit. Anketa gjithashtu mori parasysh ndarjen gjinore të sektorit të biznesit, dhe hendekun e lidhur me pabarazine gjinore, duke qenë kështu në gjendje të shtoje një perspektivë gjinore në gjendjen e përgjithshme të rajoneve të anketuara.Raporti i studimit paraqet gjetjet kryesore të sondazhit në lidhje me 600 SME dhe 900 HF, me vëmendje të veçantë ndaj çështjeve të lidhura me infrastrukturën e ekonomise ne shkallë të vogël dhe disponueshmërinë e teknologjive të azhurnuara bujqësore.

Partnerët: ARZH Tirane dhe rrjeti i ARZH