LGPA, ARD

USA EMBASSY
21 Mars, 2018
SWIS CONTACT-ALBVET PROGRAM
21 Mars, 2018

Projekti:Procesi i buxhetit me planifikim te përbashkët

Objektivat: Rritja e transparencës ne procesin e vendim marrjes si dhe përmirësimi i informacionit (thjeshtimi per tu kuptuar nga publiku i gjere, këshilli bashkiak, bizneset, etj)

Implementimi i projektit: Projekti suportoi dhe trajnoi stafin e bashkive ne lidhje me keto ceshtje: Prezantimi i publikimit te informacionit per publikun; Rritja e eficences dhe vendosja e indikatorëve te outputit (kosto/njesi); Përcaktimi i objektivave per te reduktuar koston e shërbimeve kosto/njesi; rritja e efektivitetit dhe vendosja e indikatorëve te outputit ne lidhje me objektivat strategjike me hapat dhe projektet e kryera; përmirësimi i komunikimit dhe organizimi i grupeve te përbashkëta ndërmjet stafit te bashkise, këshillit bashkiak, askionereve dhe qytetareve; organizimi i dëgjimeve publike dhe marrja e reagimeve te qytetareve; rritja e kapaciteteve te stafit te bashkise dhe mësimi nëpërmjet praktikes dhe trajnimit per stafin e përgjegjshëm per monitorimin e strategjise; rritja e aftësive ne përgatitjen e raporteve, projekteve dhe buxhetit vjetor (procesim dhe dokumentacion)

Partnerët: ARZH Tirane, ARZH Fier, ARZH Korce