SBCA/USAID

PARTNERS ALBANIA
21 Mars, 2018
ISB & WB
21 Mars, 2018

Projekti: Bizneset e vogla & Asistence per kredi per SME-te. ARZH Tirane shërbeu si partneri lokal kryesor per projektin e SBCA/USAID.

Objektivat: Përcaktimi i nevojave kryesore te sektorit, bazuar ne pikëpamjet e rajonit dhe nga studimet e ndryshme te tregut për një sere sektorësh ekonomike për SBCA, një projekt i USAID i drejtuar nga Chemonics International.

Implementimi i projektit: Projekti u përqëndrua kryesisht për te arritur rezultatet e mëposhtme strategjike: (i) Zhvillimin e bizneseve te vogla dhe te mesme (SME); (ii) Permiresimin e aftesive teknike per biznes; (iii) Permiresimin e aftesive te planifikimit financiar; (iv) Financim jo-bankar; (v) Kreditim bankar. Rrjeti ARZH ka punuar me SBCA për të siguruar dy prej këtyre komponenteve: kurse trajnimi biznesi dhe konsulence mbi biznesin. U krijua një databazë me 3.700 klientëve të cilet rrjeti ARZH ju ka shërbyer me konsulencë dhe aktiviteteve trajnuese.

Partners: Rrjeti ARZH, PSHM, Zyrat e Zhvillimeve te bashkive, komunitetet  e biznesit etj.