ETF

SOROS.2
21 Mars, 2018
GTZ
21 Mars, 2018

Projekti: Analiza e Bashkëpunimit të Donatorëve në Shqipëri

Objektivat: Qëllimi i studimit ishte për të analizuar gjendjen e tanishme të bashkëpunimit të donatorëve në lidhje me tre fusha target: VET, administrata publike dhe zhvillimi i aftesive ekonomike te SME-ve ne Shqiperi dhe ne rajon, duke perfshire edhe Paktin e Stabilitetit i cili u krijua pas krizes se Kosovës për të arritur paqen dhe prosperitetin dhe për te forcuar demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Ballkan.

Implementimi i projektit: Studimi ka treguar se përmes programeve dhe bashkëpunimit të donatorëve gjendja ekonomike e vendit u vlerësua të jetë zhvilluar me ritme më të ulta gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2002, në bazë të krahasimit të bërë në mes rezultateve dhe analizave të tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit 2001. Zhvillimi ekonomik në Shqipëri është mbështetur kryesisht nga disa institucione të specializuara financiare ndërkombëtare (IFI), të tilla si Banka Botërore (BB dhe IFC), BERZH apo nga disa donatorë të mëdha dypalëshe apo shumëpalëshe, si USAID, Gjermania dhe Italia.

Partnerët: ARZH Tiranë dhe rrjeti i saj, Observatori Kombëtar i ETF në Tiranë.