SOROS.2

SOROS
21 Mars, 2018
ETF
21 Mars, 2018

Projekti: Progresi nëpërmjet partnershipit

Objektivat: Forcimi i kapaciteteve te Zyrës për Zhvillimin Social e Ekonomik te Bashkise se Elbasanit, shoqërive te biznesit, dhomës se tregtisë dhe aksionareve lokale për te përmirësuar klimën e biznesit nëpërmjet planifikimit, implementimit, monitorimit dhe evaluimit te një programi te përbashkët.

Implementimi i projektit: Është projektuar një program afatmesëm për përmirësimin e klimës së biznesit me ate te komisionit të planifikimit mbi klimën e biznesit. Ky komision ishte i përbërë nga biznesmenët, përfaqësuesit e shoqatave të biznesit, bankat, zyrat e taksave, universitetet, mediat dhe perfaqesues te qeverisjes vendore. U krijua një komision i planifikimit i cili dizanjoi gjatë një periudhe dy mujore një program me qellim përmirësimin e klimës së biznesit. Ky program është duke u zbatuar nga zyra e zhvillimit ekonomik e cila ishte trajnuar dhe ndihmuar teknikisht per me shumë se tre muaj nga Rrjeti i ARZH.

Partnerët: ARZH Elbasan dhe ARZH Tiranë, Bashkia e Elbasanit.