GTZ-AFC

WB
21 Mars, 2018
DANIDA
21 Mars, 2018

Projekti:“Mbështetje e iniciativave private dhe publike te zonave rurale te jugut te Tiranes”

Objektivat: Asistence për një marrje me te mire vendimesh dhe një shpërndarje me efektive te suporteve financiare si dhe kontrollimi i përdorimit final te mjeteve financiare bazuar ne objektivat e projektit për përmirësimin e klimës se biznesit ne zonat rurale duke krijuar vende te reja pune me ane te bashkëpunimit me qeveritë lokale dhe te bashke-financuar nga përfituesit.

Implementimi i projektit: Janë përfshirë masat e mëposhtme: Zhvillimi i zonave rurale me qellim hapjen e vendeve të reja të punës, mbështetja e investimeve në sektorin privat; përmirësimi i konkurrencës dhe zhvillimi i burimeve njerëzore te SME-ve; programimi dhe monitorimi i realizimit te projekteve të financuara nga ky program, kontrolli dhe vlerësimi i progresit të projekteve.

Partnerët: ARZH Tirane, GTZ-AFC, Bashkite e Kavajes, Lushnjes, Fierit dhe Tiranes, etj.