ORT/USAID

AFDP/USAID
21 Mars, 2018
WB
21 Mars, 2018

Projekti: Programi i Zhvillimit Institucional te ARZH Tirane dhe Bordit Ekzekutiv te saj

Objektivat: Qëllimi i këtij programi te disenjuar dhe mbeshtetur nga ORT ishte: Tju ofroheshin njohuri praktike dhe teorike stafit ekzekutiv te ARZH dhe bordit te saj për drejtimin me sukses të një OJQ te bazuar ne ligj dhe në standartet europiane, për të zhvilluar statutin e ARZH, aplikimin e Kodit te sjelljes, etj.

Implementimi i projektit: Gjatë një periudhë kohore dy javore në Ohër / Maqedoni personeli i ARZH-se dhe Bordit të Drejtuesve morren pjese ne kete program dhe hartuan dokumentet strategjike për përdorim të brendshëm të stafit te ARZH të tilla si: Statuti, plani strategjik i menaxhimit; dokumentet e komitetit te bordit, etj. Ne kete projekt u trajnuan 3 anetaret e stafit ekzekutiv dhe 7 anetare te bordit.

Partnerët: ARZH Tirane dhe ARZH Elbasan, ORT/USAID