MUNICIPALITY PUKE

EBRD & FUSHE O KOL LTD BOGE
1 Qershor, 2023

Projekti: Qendra e Zhvillimit të Fillimit dhe mbështetja e të rinjve në biznes inovativ

Programi: MBROJTJA GRANT E FAKTILITATORVE STARTUP
Donatori: MINISTRI I ENTREPRENEURSHIP
Kohëzgjatja e veprimtarisë: 10/05/2022-12 / 11/2022

Sfondi i projektit: Komuna e Pukës si Lehtësues synon të ndihmojë dhe mbështesë të rinjtë në biznes ose ata të rinj që kanë idetë e tyre inovative për të zhvilluar dhe krijuar të ardhura ekonomike. Nisma e Komunës Pukë synon të përmirësojë infrastrukturën publike përmes ofrimit të shërbimeve të reja për fillimet, për të kontribuar në zhvillimin e tyre socio-ekonomik, si një alternative për të ndihmuar të rinjtë dhe grupet e cenueshme në zhvillimin e ideve të tyre inovative dhe në informimin e tyre për mënyrat se si ata mund të ofrojnë mbështetje për realizimin e tyre. Për të arritur këtë qëllim, projekti synon të krijojë mjedise të përshtatshme pune, të cilat aktualisht janë të papërdorura, të cilat mund të përdoren vetëm për të inkurajuar fillimet, ku të rinjtë mund t’i përdorin ato si mjedise pune, për zhvillimin e ideve nga ana e tyre, së bashku me objektet që do të ofrohen nga qendra, e cila në të ardhmen do të quhet Qendra e Zhvillimit Start-Up. Qendra e Zhvillimit të Fillimit do të përdoret gjithashtu për realizimin e trajnimeve me ekspertë vendas dhe të huaj, i cili do të ndihmojë të gjithë të rinjtë që do të tregojnë interes për zgjerimin e ideve të tyre, pas promovimit të ambienteve të punës, të cilat do të jenë plotësisht në funksionin e tyre.
Idete inovative do të promovohet nga kanalet e informacionit të Komunës Puke dhe do të mbështetet me çdo kapacitet që ofron komuna, për përfundimin e projektit-idea drejt një biznesi të mirëfilltë.
Metodologjia:
Të rinjtë ( të konsideruar në të ardhmen e afërt si fillestarë ) u trajnuan përmes metodologjisë gjermane CEFE për të forcuar kapacitetet e tyre në idetë e projektit të biznesit gjatë periudhës tetor-nëntor 2022. CEFE është një metodologji që zhvillon kompetencat themelore në lidhje me formimin e sipërmarrësve të rinj dhe përfaqëson një grup gjithëpërfshirës të instrumenteve të trajnimit me metoda të mësimit të orientuara drejt veprimit dhe përvojave për të zhvilluar dhe përmirësuar menaxhimi i biznesit dhe kompetencat personale të një game të grupeve të gjera të synuara, kryesisht në kontekstin e gjenerimit të të ardhurave, punësimit dhe rritjes ekonomike. Trajnimet CEFE janë përshtatur plotësisht me mësimdhënien dhe janë të orientuara drejt simulimeve, pjesëmarrjes empirike dhe interaktive të pjesëmarrësve.

Objektivi: Sigurimi i shërbimeve të trajnimit dhe stërvitjes nga 2 trainerë për të rinjtë që kërkojnë të realizojnë idetë e tyre inovative për t’i shndërruar ato në një biznes të vërtetë, por edhe idetë aktuale për t’u zgjeruar.
Aktivitetet:
 Aktiviteti 1: Ndjeshmëria e grupeve të cenueshme dhe inkurajimi në zhvillimin e ideve të tyre për zhvillimin e biznesit.
 Aktiviteti 2: Trajnim për ndërtimin e një plani biznesi për idetë inovative të rinisë Puka.
 Aktiviteti 3: Krijimi i lehtësirave për bizneset e vogla inovative për t’i ndihmuar ata të zhvillojnë biznesin e tyre.

Komuna Pukë do të sigurojë angazhimin dhe pjesëmarrjen e grupeve të cenueshme,
të rinjtë dhe gratë për të qenë pjesë e këtyre nismave.
Rezultatet:
 Dorëzimi i 2 trajnimeve prej 2 + 3 ditë ( 5 ditë për secilin trainer ) ku temat që do të përfshijnë
o Aftësitë e sipërmarrësit dhe mënyrat për të hyrë në biznes;
o Analiza e tregut dhe mënyrat e hyrjes në treg;
o Planifikimi njerëzor dhe parashikimi financiar;
 Organizimi i 2 trajnimeve / trainimeve në një grup 2-ditor për parashikimin e biznesit individual të secilit prej pjesëmarrësve dhe hapat që duhet të ndiqen për hartimin e planit të biznesit. ( 3 ditë për secilin trainer )
Seancat individuale për të mbështetur secilin pjesëmarrës që po zhvillon idenë në formën e një plani biznesi. ( 5 ditë x 2 trainerë ) 10 ditë në total.
Seancat e trajnimit & shkëmbimi i përvojës Di Si nga një ekspert i huaj ( 3 ditë )