OSFA & EU

Njoftim – IPARD Thirrja e Re
11 Dhjetor, 2020
WORLD VISION & GIZ PROJECT
25 Maj, 2023

Projekti: Gjithëpërfshirja  Edu Jobs

Historiku i Projektit; Përmirësimi i përfshirjes së grave dhe burrave, djemve dhe vajzat nga komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri nëpërmjet forcimit të bashkive kapacitetet për të krijuar dhe ofruar shërbime gjithëpërfshirëse për qytetarët në zonën e punësimi dhe arsimi gjithëpërfshirës. “Inclusive Edu Jobs” është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe ndikimi i pritshëm i projektit është përmirësimi i aksesit në tregun e punës dhe përfshirja arsimore dhe të drejtat e zgjeruara të punëtorëve dhe të drejtat e grave të romëve dhe Minoritetet egjiptiane përmes punësimit, vetëpunësimit, përkatësisht kontekstit dhe modele arsimore gjithëpërfshirëse, të dizajnuara në mënyrë pjesëmarrëse duke përfshirë drejtpërdrejt romët dhe OSHC-të kryesore egjiptiane, agjencitë përkatëse qeveritare dhe komunat.

Objektivat (Rezultatet) specifike të kësaj kontrate janë si më poshtë:

Rritja e mundësive të vetëpunësimit për komunitetet rome dhe egjiptiane dhe të ngushtojë hendekun e punësimit përmes pilotimit dhe testimit të inovativëve modelet e biznesit. Kjo konsulencë do të kontribuojë në arritjen e Rezultatit 1 të Projektit lidhur me këtë tek nënkomponenti: Vetëpunësimi dhe kjo do të arrihet duke lehtësuar komunikimi dhe bashkëpunimi horizontal dhe vertikal i palëve të interesuara, duke përfshirë grupet e synuara, në nivel lokal, dhe zbatimin e mjeteve inovative, për rritje mundësitë e punësimit dhe formimit profesional, duke përmirësuar aksesin në bazën sociale shërbimet, forcimin e kapaciteteve dhe ngritjen e mekanizmave mbështetës për ata që jetojnë në rrethana të rënda. Në terma afatgjatë, kjo synon të lartësojë romët dhe varfëria e familjeve egjiptiane dhe mbështetja e përfshirjes së tyre të qëndrueshme në Shqipëri shoqëria dhe tregu i punës.

Objektivi i kësaj detyre është mbështetja e zhvillimit të vetëpunësimit dhe idetë e reja të biznesit dhe rezultatet e pritshme të kësaj kontrate janë si më poshtë:

  • Rezultati 1 deri te Rezultati 1: Planet e Biznesit
  • Rezultati 2 te Rezultati 1: Dokumentet administrative të biznesit
  • Rezultati 3 në Rezultatin 1: Modulet dhe prezantimet e trajnimit

Gjate eventit te trainimit