WORLD VISION & GIZ

RISI Albania
19 Nëntor, 2020
RISI Albania
19 Nëntor, 2020

Partneri kryesor: RDA

Partneri: Balance

Donator: GIZ – WV, DA & SHKEJ

Viti: 2019-2020

Projekti: Konsorciumi i Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Tiranë dhe Balance drejtojnë projektin “Ndërtimi i kapaciteteve në aftësitë dhe aftësitë e biznesit për vetë-punësim”.

Zbatimi: Ekipi i ekspertëve ofron një gamë të plotë të shërbimeve të trajnimit profesional (bazuar në metodologjinë CEFE), pasi qëllimi i kësaj konsulence është të sigurojë ndërtimin e kapaciteteve dhe trajnimin për fillimin e biznesit përmes metodologjisë CEFE për të forcuar kapacitetet e 300 njerëz të përzgjedhur të kthyer nga migrimi në 13 bashki në të gjithë Shqipërinë, përkatësisht në: Tiranë (njësitë administrative 1, 4, 8, 9, 11), Kamëz, Dibër, Gjirokastër, Korçë, Maliq, Përmet, Përrenjas, Vlorë, Mirditë, Kurbin, Belsh, Cërrik.

Rezultatet dhe gjetjet:

Përmes aplikimit të metodologjisë CEFE konsorciumi mundëson trajnime individuale për pjesëmarrësit e përzgjedhur dhe i ndihmon ata të zhvillojnë një plan biznesi.

  • Zhvillimi dhe zbatimi i programit të trajnimit 6 ditor në secilin qytet / komunë
  • Trajnimi i të paktën 300 personave të prekur të identifikuar / të kthyer nga migrimi në Kamëz, Dibër, Gjirokastër, Korçë, Maliq, Përmet, Përrenjas, Vlorë, Mirditë, Kurbin, Belsh, Cërrik duke zbatuar metodologjinë CEFE
  • Përmirësimi i kapaciteteve të 300 rasteve të zgjedhura (migrantë të kthyer) në fillimin dhe / ose përmirësimi i bizneseve ekzistuese dhe rritja e kapaciteteve të zhvillimit të biznesit përmes rritjes dhe konsolidimit të biznesit të individëve që morën trajnim.
  • Sigurimi i trajnimeve për 100 pjesëmarrës të zgjedhur për t’i mbështetur ata për të zhvilluar një plan biznesi.