2010

21 Mars, 2018

ARD/USAID

Projekti:Përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe rritja e bazës së tatimpaguesve nëpërmjet krijimit të shoqatave të biznesit të vogël që do mbrojnë interesat e biznesit në Lezhë, Fushë Krujë dhe Shkodër. Objektivat: Ndërtimi i kapaciteteve të Shoqatave të biznesit të vogël si avokatë profesionistë dhe si ofruesit e shërbimeve. Shoqatat e biznesit të vogël duhet të […]
21 Mars, 2018

IAP- ITALIAN ALBANIAN PROGRAM FOR SMES

Projekti:Ofrimi i një paketë të plotë të shërbimeve të IAP për SME-te Objektivat: Ofrimi i një ndihmë të plotë teknike për SME-të si huamarrës potencialë që synojnë këshilla të qëndrueshme para, gjatë dhe pas marrjes së kredisë. Kjo do të bëhet përmes ndërtimit të indicators system measurements, të përcaktimit të burimeve të informacionit dhe te mbledhjes […]
21 Mars, 2018

CED USAID

Projekti: Organizimi i 6 workshop-eve me tryeza te rrumbullaketa ne qytetet e Tiranes, Elbasanit, Pogradecit, Kukesit, Vlores dhe Gjirokastres Objektivat: Objektivi i CED është për të ndërmarrë shërbimet si më poshtë: Mbështetje per të kapërcyer asimetritë e informacionit përreth financave te SME-ve dhe ndihme për të përmirësuar performancën konkurruese te SME-ve në Shqipëri, Rritje Shqipëria planifikon të […]

2011

21 Mars, 2018

BAS EBRD

Projekti:Nje Plan Biznesi & Investimi; Studimi i tregut të plehrave kimike dhe inputeve bujqësore në Shqipëri për MBM Ltd Objektivat: Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i menyrave per te rritur kapacitetin e kompanise, i faktorëve që lidhen me identifikimin e potencialeve të tregut për shpërndarjen e plehrave në të gjithë Shqipërinë, i rreziqeve te industrisë […]
21 Mars, 2018

ISB

Projekti:Cilësia e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, kanalizimeve dhe të energjisë Objektivat: Objektivi është për të marrë një vlerësim të detajuar të mendimit që qytetarët kanë për shërbimet e furnizimit me ujë, të shërbimit të kanalizimeve dhe furnizimit me energji elektrike. Implementimi i projektit: Rrjeti ARZH ka organizuar gjashtë tryeza të rrumbullakëta me grupe fokus […]
21 Mars, 2018

ILO, NES ALBANIA

Projekti:Kurs trajnimi mbi vetepunesimin e grave Objektivat: ARZH Tirane përmes trajnimeve dhe sesioneve konsultimi për grupet me 30 te trajnuar ka punuar për të nxitur sipërmarrjen në Lezhë dhe Kukës. Programi është hartuar në një mënyrë te tille që kurset e trajnimit të jenë te kombinuara me seanca konsultimi për secilin prej sipërmarrëset potenciale. Implementimi i […]

2012

21 Mars, 2018

PMU METE, PROGRAMI ITALIANO-SHQIPTAR MBI ZHVILLIMIN E NVM-ve

Studimi:“Ndërtimi i një Sistemi informacioni për NVM-te si dhe rritja e NVM-ve inovative në Shqipëri”. Faza e dyte e projektit: Objektivi: Objektivi i studimit është mbledhja dhe analizimi i të dhënave në lidhje me konkurrencën e sektorit industrial shqiptar dhe në veçanti NVM-te. Një tjetër qëllim eshte identifikimi i treguesve që masin aftësitë e NVM-ve për […]
21 Mars, 2018

OSCE & Embassy of Canada

Projekti:Praktikat CSR dhe sfidat e kompanive ekstraktuese në Shqipëri. Objektivi: Përgatitja e një raporti mbi situatën e statusit te CSR në industritë nxjerrëse. Raporti do të përgatitet nga dy ekspertë vendas (ARZH dhe një i pavarur) dhe duhet te mbuloje kompanite me te medha ekstraktuese (naftës, gazit dhe minierave, çimentos dhe hidro) që operojnë në Shqipëri. […]
21 Mars, 2018

PLGP USAID

Projekti:“Planet e Veprimit për 15 Komuna dhe Bashki Partnere te PLGP” Objektivi: Pergatitja e një vlerësimi individual në lidhje me nevojat per trajnim nga secili qytete partner në lidhje me zbatimin e strategjive zhvillimore lokale. Në këtë aspekt, plani i PLGP do të jetë për të ndërtuar mbi dokumentet ekzistuese të planifikimit duke ndihmuar qytetet partnere […]

2013

21 Mars, 2018

IPARD LIKE

Projekti:Përkrahja e firmave shqiptare për kultivimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore në Shqipëri. Objektivi: Konsulenca synon mundësimin e firmave shqiptare për te modernizuar dhe ristrukturuar iniciativat e biznesit ne bujqësi dhe agro-industri, si dhe mbështetjen për përafrimin gradual të legjislacionit shqiptar me rregullat dhe standardet komunitare, të reflektuara në nenin 95 të SAA-së mes Qeverisë së […]
21 Mars, 2018

OFSA

Projekti:“Mbeshtetja e biznesit social te riciklimit duke advokuar per arsimimin e te rinjve rome” Objektivi: Mbeshtetja e nje biznesi social tashme ekzistues i cili ka premisa mjaft te mira per te qene nje model mjaft pozitiv ne komunitetin Rom dhe nga ku do mund te perfitojne shtresat me ne nevoje te ketij komuniteti. Promovimi i nje […]
21 Mars, 2018

SIVET UNDP

Projekti:Identifikimi i stakeholder-ave te sektorit privat në qarqet e Fierit, Elbasanit dhe Lezhës. Objektivi: Sensibilizimi i sektorit privat në skemat ekzistuese që promovojnë trajnimin e grupeve të margjinalizuara; promovimi i praktikave CSR për të lehtësuar ndërgjegjësimin mbi integrimin në tregun e punës së grupeve të përjashtuara sociale; identifikimi nëse CSR është aplikuar dhe kontribuon për të […]