2006

21 Mars, 2018

EDEM/USAID

Projekti:Analiza e fizibilitetit per ADAMA (Albanian Dairy & Meat Association – Shoqata shqiptare e bulmetit dhe mishit) Objektivat: Rishikimi i fizibilitetit dhe qëndrueshmërisë së Adama si një shoqatë e vetëqëndrueshme. Gjithashtu, ky projekt ka per synim për të ndihmuar menaxhimin dhe bordin për të zhvilluar aktivitete strategjike që do të rrisin qëndrueshmërinë afatgjate të shoqatës. Implementimi […]
21 Mars, 2018

WB

Projekti:Qendra e shërbimit social per grupet e cenueshme dhe vendosja e nje infrastrukture ne nevojshme per te bere te mundur shërbime, godina dhe kapacitet njerëzore Objektivat: Krijimi i vendeve brenda bashkive per sherbim social. Ngritja e mundesive per punesim, arsimim dhe qualifikim per te rinjte me probleme dhe grate ne nevoje, me qellim integrimin e tyre […]
21 Mars, 2018

EU CARDS

Projekti:Zhvillim i qëndrueshëm dhe i harmonizuar ne rajonin Tirane-Durres Implementimi i projektit: ARZH Tirane ka kryer nje projekt me 4 komponentë: (i) nje sondazh me 220 shtëpiakë, (ii) 60 biznese dhe (iii) 24 aksionere te rajonit Tirane-Durres, (iv) dhe ka organizuar 24 diskutime ne grup me bashkite e komunat per te përcaktuar vizionin dhe perceptimin e […]

2007

21 Mars, 2018

TIRANA QARK

Projekti:Cross Cutting Regional Development Strategy ne qarkun e Tiranes Objektivat: Kontribuimi ne skicimin e strategjisë me inputet nga sektori privat, ministritë dhe qeveria lokale si dhe nga shoqëria civile. Anëtarësim ne Keshillin Kombetar te Partershipit per Zhvillimin Rajonal ne interes te rrjetit ARZH.
21 Mars, 2018

MADA

Projekti:Zhvillimi institucional i Zonave Malore Objektivat: Qëllimi i punës ishte për të mbështetur krijimin e forumeve të Zhvillimit të Zonave Malore në qytetet e Tropojës, Pukës, Matit, Skraparit dhe Gjirokastres si dhe rritjen e kapaciteteve institucionale së forumeve ekzistuese ne zonat malore të qyteteve të Korçës, Përmetit, Librazhdit, Beratit, Dibres, Kukësit dhe Mirdites. Implementimi i projektit: Të […]
21 Mars, 2018

InWent

Projekti:“Përgjegjësia e përbashkët sociale (Corporate Social Responsibility – CRS) 2007” si nje pjese e South East Europe Initiatives Under Stability Pact Objektivat: Përgjegjësia social konstaton se nje biznes i qëndrueshëm mund te arrihet vetëm nëse aspektet sociale dhe mjedisore merren ne konsiderate dhe implementohen ne aktivitetet e biznesit. Implementimi i projektit: CSR është një instrument që bën […]
21 Mars, 2018

ISB

Projekti: Sanksionimi i barrierave qe veshtiresojne zhvillimin e industrise se turizmit, kepuceve dhe lekures, agrokultures ne Shqiperi Objektivat: Mbledhja e perceptimeve rreth realitetit me te cilin përballen shqiptaret ne temat e mëposhtme: inkorporimi dhe regjistrimi, licencat qe bejne te mundur operimin e biznesit ne mënyre te ligjshme, përtëritjet dhe inspektimet, pajtimi i taksave dhe punës, kontrata me […]
21 Mars, 2018

ISB

Projekti:Sanksionimi i barrierave qe veshtiresojne zhvillimin e industrisë se turizmit, këpucëve dhe lëkurës, agrokultures ne Shqipëri ne zonat e Shkoder-Lezhe dhe Tirane-Durres Objektivat: Mbledhja e perceptimeve rreth realitetit me te cilin përballen shqiptaret ne përpjekjet per te hapur   dhe drejtuar ne sektorin e agro industrisë, turizmit, tekstileve. Përpilimi i shembujve te vlefshëm te vlerave    ose deficiteve […]

2008-2009

21 Mars, 2018

SWIS CONTACT-ALBVET PROGRAM

Projekti:Programi i trajnimit “Business Planning” dhe stervitja e disa qendrave te sherbimeve trajnuese (Training Service Centers – TSC) per te hartuar planet strategjike të biznesit të tyre Objektivat: Vlerësimi i realizueshmërisë se TSC-ve si subjekte të qëndrueshme për të ardhmen e afërt dhe të ndihmojë ata në shkrimin rezultativ të planeve strategjike të biznesit. Implementimi i […]
21 Mars, 2018

LGPA, ARD

Projekti:Procesi i buxhetit me planifikim te përbashkët Objektivat: Rritja e transparencës ne procesin e vendim marrjes si dhe përmirësimi i informacionit (thjeshtimi per tu kuptuar nga publiku i gjere, këshilli bashkiak, bizneset, etj) Implementimi i projektit: Projekti suportoi dhe trajnoi stafin e bashkive ne lidhje me keto ceshtje: Prezantimi i publikimit te informacionit per publikun; Rritja e […]
21 Mars, 2018

USA EMBASSY

Projekti:Matja e performances se shërbimeve qe qeveria lokale i mundëson komunitetit ne pajtim me strategjitë e vendosura per nje permiresim ne adresimin e problemeve specifike qe dalin nga pjesëmarrja e komunitetit ne vendim marrje Objektivat: Te mase shkallen e kenaqesise se qytetareve ne kualitetin dhe shumellojshmerine e shërbimeve te qeverive lokale; te mundësoje qe komuniteti te […]

2009

21 Mars, 2018

MADA

Projekti: Baseline Study Objektivat: Objektivi i ketij projekti ishte që të sigurojë bazën për vlerësimin e ardhshëm sasior dhe cilësor per progreset dhe çështjet me të cilat përballet SDRMA ne arritjen e rezultateve, ne efektet dhe ndikimet e pritshme te programit. Implementimi i projektit: Ky studim i ka mundesuar MADA, MAFF dhe institucioneve te tjera te interesuara nje […]
21 Mars, 2018

SOROS ALBANIA

Projekti: Ngritja e kapaciteteve të aksionereve lokalë të Rajonit te Gjirokastrës dhe Sarandës për hartimin e projektit te aplikimit në IPA – EU Objektivat: Vlerësimi i prioriteteve kryesore të rajonit për zbatimin e strategjive dhe politikave të mbështetura nga rezultate të matshme dhe objektivave për të aplikuar për fondet e IPA. Nxitja e kapaciteteve të institucioneve lokale […]
21 Mars, 2018

TACT

Projekti:Ndihme per gjenerim te ardhurash per përftuesit e TACT ARZH ne bashkëpunim me Opportunity Albania mundësojnë ndihme per gjenerim te ardhurash per përftuesit e TACT. Objektivat: Te përmirësoje situatën ekonomike te romeve te Elbasanit dhe Durresit, te reduktoje varësinë e tyre nga programet e bamirësisë, te beje te mundur nje nga mjetet qe mundësojnë arritjen e […]