Kërkime Tregu

Ne nje treg ne zhvillim informacioni i qarte dhe koherent eshte thelbesor, organizata te sukseshme kane pranuar asistencen e ARZH Tirane per kerkimet e tyre dhe te dhenat per kerkesen e tregut. Ne mund te mbledhim, hartojme dhe te perpunojme te dhena ekzistuese per organizaten tuaj, ose te krijojme teknika te gjera kerkimi nese ju deshironi informacion specifik.

Planet e Biznesit dhe Studimet e Fizibilitetit

Qe prej 1994 ARZH Tirane ka pergatitur rreth 300 plane biznesi te kerkuara ne aplikimet per kredi. Mbi 50% e tyre kane qene te sukseshem duke rezultuar ne kredi te reja biznesi te cilat kapin afersisht shumen 100 M USD.


Shërbime Trajnimesh

Të ndergjegjshem per rolin qendror të faktorit njerëzor për suksesin e një kompanie, ARZH Tiranë i kushton rendesi te madhe aktiviteteve te trajnimit për njerëzit, biznesmenet e ri, dhe organizatat (OJQ).

Shërbime Konsulence

Ekspertët e ARZH-se, organizuar në ekipe nga subjekti, ndihmojnë kompanitë në menaxhimin e problemeve të ndryshme nga rreziqe të tilla si mosmarrëveshjeve kontraktuale, doganat dhe problemet e pagesave.


Shërbime Informacioni

ARZH Tiranë mbledh dhe shpërndan informacion me anë të revistave, librave, të dhënave bankave në mënyrë që tu garantoje firmave lokale informacione të vazhdueshme dhe të perditesuara mbi mundësitë e ofruara nga tregjet ndërkombëtare dhe mbi ligjet, kushtet ekonomike etj.

You are in good hands....