EEY EU-AL

Sistem i ri Parkimi Modern
25 Qershor, 2020
Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë
26 Qershor, 2020

Projekti: Rrjeti Sipërmarrës i Iniciativave ne  Rritje për Sipërmarrësit e Rinj, ENGI4NE.

Programi: EU – Erasmus per Sipermarresit e Rinj
Prezantimi:EYE ndihmon në aftësimin e sipërmarrësve evropianë, të aftë për të filluar dhe / ose drejtuar me sukses një biznes të vogël në Evropë. Sipërmarrësit e rinj mbledhin dhe shkëmbejnë njohuri dhe ide të biznesit me një sipërmarrës me përvojë, me të cilin ata qëndrojnë dhe bashkëpunojnë për një periudhë 1 deri në 6 muaj. Qëndrimi është financuar pjesërisht nga Komisioni Evropian. Një sipërmarrës i ri do të përfitojë nga trainimi në vendin e punës në një ndërmarrje të mesme të vogël ose të mesme, diku tjetër në vendet pjesëmarrëse. Kjo do të lehtësojë fillimin e suksesshëm të biznesit tuaj ose do të forcojë ndërmarrjen tuaj të re. Gjithashtu sipërmarrësi i ri do të përfitojë nga aksesi në tregjet e reja, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mundësitë e mundshme për bashkëpunim me partnerë biznesi jashtë vendit. ENGI4NE, akronim për Rrjetin Sipërmarrës të Iniciativave të Rritjes për (4) Sipërmarrësit e Re, synon të mbështesë sipërmarrësit e rinj me një ide të qartë biznesi për t’u rritur profesionalisht, për të marrë të gjitha kompetencat e nevojshme për të drejtuar një biznes. Nga njëra anë, projekti do të ofrojë një mentorim pasurues, hije pune dhe përvojë stërvitje për sipërmarrësin e ri me ide të freskëta por mungesë aftësish sipërmarrëse dhe, nga ana tjetër, do të sjellë aftësi të reja dhe njohuri inovative për sipërmarrësit me përvojë. Projekti do të inkurajojë krijimin e biznesit të ri dhe do të nxisë krijimin e rrjeteve transnacionale të biznesit. ENGI4NE synon të rinjtë midis 18 dhe 40 vjeç nga BE (Spanja (Qarku Valencian), Austri (Wien), Holland (Hagë), Poloni (Cracow), Itali (Ancona), Shqipëri (Tiranë), Turqi (Stamboll) dhe Izrael (Haifa) gjithsej 8 vende. Projekti do të përqendrohet në sipërmarrësit “wannabe” me plane potenciale të biznesit të lartë të interesuar për krijimin e kompanive të tyre. Prioritet do t’i jepet planeve të biznesit të zhvilluara mirë dhe të arritura që ofrojnë informacion në lidhje me planet e tyre financiare, prejardhja e industrisë dhe një analizë e tregut. RDA Tiranë: Anëtar i Konsorciumit ENG4NE, Përfaqësues i Shqipërisë. Si pjesë e organizatës ndërmjetëse të Partneritetit Evropian ENGI4NE në këtë veprim, RDA Tirana do të marrë përsipër të kryejë rolet dhe detyrat e mëposhtme siç përcaktohen në programin e punës:

 • Organizimi dhe pjesëmarrja në ngjarje në lidhje me aktivitetet e projektit dhe kanë për qëllim promovimin e Programit në mesin e grupit të synuar;
 •  Të përshtaten përmes uebfaqes dhe rrjeteve sociale objektivat e programit EYE;
 •  Prodhoni dhe shpërndani materiale sipas rregullave të dukshmërisë së KE;
 •  Rekrutoni sipërmarrës duke ndjekur manualin e zbatimit të EYE për Organizatat Ndërmjetësuese (Manuali i Cilësisë); 
 • Vlerësimi i aplikimit të NP-ve dhe SH-ve, sipas kritereve të mosdiskriminimit dhe sigurimit të cilësisë së planeve dhe ideve të biznesit;
 • Sigurimi i një mbështetje aktive në procesin e ndërtimit të marrëdhënieve;
 •  Pjesëmarrja në të gjitha ngjarjet e rrjetit të organizuara në kornizën e programit EYE; 
 • Përpunoni marrëveshje dhe informoni AK dhe SHP për angazhimet e tyre;
 • Përgatitja dhe përcjellja e shkëmbimeve; 
 • Siguroni cilësinë dhe mbështetjen e SHA për NP; 
 • Mbështetni NP, kur është e mundur, qëndrimin e tyre jashtë vendit; 
 • Vlerësoni dhe aprovoni shkëmbimin e rezultateve; 
 • Kontribuoni në raportet e përkohshme të paraqitura nga udhëheqësi IO; 
 • Siguroni të udhëheqni IO të gjithë informacionin e nevojshëm për të justifikuar performancën dhe rezultatet e projektit; •
 • Bëni një menaxhim të shëndoshë financiar të buxhetit të alokuar brenda projektit; 
 • Kryeni, në mënyrë periodike, një vetëvlerësim për të vlerësuar aktivitetet e kryera; 
 • Garanton cilësinë e projektit dhe shërbimin e ofruar për SHA dhe SHP;
 •  Hartoni një broshurë në gjuhën angleze me informacion praktik për secilin vend që merr pjesë në PE; 
 • Kontribuoni në faqen e internetit të projektit; 
 • Kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të garantuar suksesin e projektit ENGI4NE;
 •  Merr pjesë aktive në strukturën e menaxhimit të projektit; 
 • Kontribuoni në zgjidhjen e konflikteve të mundshme që mund të shfaqen gjatë zbatimit të projektit; 
 • Ndiqni Manualin e Cilësisë dhe rregullat e përcaktuara nga KE në drejtim të menaxhimit të projektit

Partneret ne Projekt: Partner Udhëheqës -ASOCIACION DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA REGION VALENCIANA, AMADEUS VEREIN ZUR FORDERUNG DES ERLERNENS UND DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG DER DEUTSC -Austria, BUSINESS PALACE BV-Nederland, POLITIKA, Polonisht, POLITIKA -Albania, İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BIRLIKLERI-Turqi, TEKNIONI – ISRAEL INSTITUTI I TEKNOLOGJIS–Izrael.