ILO, NES ALBANIA

IAP – ITALIAN ALBANIAN PROGRAM FOR SMES
21 Mars, 2018
ISB
21 Mars, 2018

Projekti:Kurs trajnimi mbi vetepunesimin e grave

Objektivat: ARZH Tirane përmes trajnimeve dhe sesioneve konsultimi për grupet me 30 te trajnuar ka punuar për të nxitur sipërmarrjen në Lezhë dhe Kukës. Programi është hartuar në një mënyrë te tille që kurset e trajnimit të jenë te kombinuara me seanca konsultimi për secilin prej sipërmarrëset potenciale.

Implementimi i projektit: U ofruan module te ndryshme trajnimi si per shembull: Kurs Motivimi lidhur me menyrat ne cilat mund te fillohet nje biznes, Fitimi i Qindarkave, Teknikat e Shitjes, Konsulence individuale e kombinuar me fjalimet e te ftuarve speciale nga fusha te ndryshme te biznesit.

Partnerët: ILO, NES Albania and Zyrat e Punes ne Lezhe dhe Kukes