ISB

EDEM/USAID
21 Mars, 2018
ISB
21 Mars, 2018

Projekti:Sanksionimi i barrierave qe veshtiresojne zhvillimin e industrisë se turizmit, këpucëve dhe lëkurës, agrokultures ne Shqipëri ne zonat e Shkoder-Lezhe dhe Tirane-Durres

Objektivat: Mbledhja e perceptimeve rreth realitetit me te cilin përballen shqiptaret ne përpjekjet per te hapur   dhe drejtuar ne sektorin e agro industrisë, turizmit, tekstileve. Përpilimi i shembujve te vlefshëm te vlerave    ose deficiteve te frameworkut institucional ne këto sektorë. Konfirmimi ose hedhja poshtë e hipotezave për arsyet pse Shqipëria nuk kam mundur ende ta shfaqe potencialin e saj ne sektorin agro industrial.

Implementimi i projektit: U organizuan intervista biznesi, diskutime në grupe fokusi me lojtarët kryesorë, raportet u përgatitën për çdo sektor të synuar

Partnerët: ISB, ARZH Tirane, ARZH Korce dhe ARZH Fier