EU CARDS

UNDP & EU
21 Mars, 2018
WB
21 Mars, 2018

Projekti:Zhvillim i qëndrueshëm dhe i harmonizuar ne rajonin Tirane-Durres

Implementimi i projektit: ARZH Tirane ka kryer nje projekt me 4 komponentë: (i) nje sondazh me 220 shtëpiakë, (ii) 60 biznese dhe (iii) 24 aksionere te rajonit Tirane-Durres, (iv) dhe ka organizuar 24 diskutime ne grup me bashkite e komunat per te përcaktuar vizionin dhe perceptimin e autoriteteve lokale per ceshtjet e zhvillimit sipas standardeve te BE. Në mënyrë që të ketë sukses në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të integruar të rajonit Tiranë-Durrës, shumë organizata, institucione qeveritare dhe jo qeveritare, si dhe projektet e donatorëve që operojnë në këtë fushë në Shqipëri, kanë qenë në kërkim për hartimin e politikave adekuate socio-ekonomike për të vënë në përdorim të gjitha informatat dhe dokumentet, për të përhapur praktikat më të mira dhe për ti bërë ato të kuptueshme për publikun e gjere.

Partnerët: ARZH Tirane, Land Mills, EU Cards, Bashkite e Tiranes, Durresit, Kavajes, Kamez, Krujes, Vores, Fushe-Krujes, and Shijakut, si dhe komunat e Farkes, Ndroqit, Sukthit