MSI/USAID

ETF
21 Mars, 2018
OECD & EBRD
21 Mars, 2018

Projekti:Puna për Edukimin Fiskal te Biznesit dhe Publikut me ane te trajnimit dhe zhvillimit te aftësive

Objektivat: Përcaktimi i nevojave për aftësi profesionale te komunitetit te biznesit; organizim dhe kryerje e trajnimit për sistemin fiskal, aspektet ligjore te tij dhe procedurat administrative te ndjekura nga nëpunësit e taksave; krijimi i një ndërgjegjshmërie te ekspertizës profesionale ne lidhje me administratën; vendosja e principeve te se drejtës dhe bindjes ndaj ligjit ne komunitetin e biznesit.

Partnerët: ARZH Tirane,Instiuti i Edukimit Fiskal,Bashkia e Tiranes, Zyra e Taksave Tirane