ETF

GTZ
21 Mars, 2018
MSI/USAID
21 Mars, 2018

Projekti:Vleresimi dhe Analiza e Nevojave te Trainimit dhe ofruesve te trajnimeve te sektorit privat te dy rajoneve te Elbasanit dhe Korces

Objektivat: Vleresimi i nevojave per trainim, hartimi i nje liste te përshtatshme te moduleve te kerkuara dhe apikueshme te trajnimit për kompanitë lokale. Identifikimi i institucioneve/agjencive/grupeve publike trajnuese per te kryer programin lokal dhe vlerësuar kapacitetet.

Partnerët: ARZH Tirane, Universiteti i Elbasanit dhe Korces, Bashkite e Elbasanit dhe Korces, European Training Foundation.