GTZ

ETF
21 Mars, 2018
ETF
21 Mars, 2018

Projekti: Studim ekonomik i rajonit Tiranë-Durrës

Objektivat: Ky projekt ka për qëllim të ofrojë një gamë të parashikimeve për popullsinë, ekonominë dhe të ardhurat ne rrethin e Tiranës deri në vitin 2012. Qëllimi kryesor i këtyre parashikimeve është: a) të sigurojë një kuadër brenda të cilit Plani Paraprak Strukturor te mund te perditesohet, dhe b) të mundesojë llogaritjet e të ardhurave dhe te resureve te sektorit publik që mund te mbështesin investimet në infrastrukturë gjatë dekadës së ardhshme.

Implementimi i projektit: ARZH Tiranë zhvilloi një studim të bizneseve të segmentit Tiranë-Durrës. Anketa trajtoi çështje të tilla si: profilet e kompanisë; statusin e kualifikimit; niveli i teknologjisë dhe kërkesave; burimet e financimit, përdorimi dhe nevojat e tyre; marketingu; probleme që lidhen me transportin dhe infrastrukturën rrugore; problemet me elektricitetin, ujërat e zeza, linjat telefonike; çështjet e investimeve; aksesi dhe përdorimi i informacionit, etj