EU – PHARE

GTZ
21 Mars, 2018

Projekti: Program suporti per sipermarrjet e vogla dhe te mesme ne Shqiperi

Implementimi i projektit: Nen financimin dhe supervizimin e drejtperdrejte nga BE, ARZH-te kishin misionin per te punuar me qeverine lokale, organizatat dhe shoqatat e biznesit, si dhe bankat per te promovuar nje zhvillim ekonomik te zonave lokale; dizenjimin dhe implementimin e kurseve te trajnimit per sipermarres te rinj dhe ekzistues; dizenjimin dhe implementimin e planeve strategjike te ARZH-ve (plane per aktivitetetin e punes, plane mbi ngritjen e fondeve, plane per marredhenien me publikun, etj); pergatitjen e nje analize buxhetore dhe te nje plani financiar per aktivitetet e ARZH-ve, gje qe perfshin financimet e nevojshme per te vene ne veprim projektet; koordinimin me qeverine lokale dhe institucione te tjera lokale per planifikimin e zhvillimit ekonomik te rajonit dhe projekte specifike zhvillimi; dizenjimin, monitorimin, implementimin si dhe vleresimin e projekteve te zhvillimin socio-ekonomik ne rajonin e ARZH-ve; asistimin e SME-ve ne rrugen e tyre drejt rritjes me ane te konsulencave, trajnimeve, informacionit dhe asistences teknike; koordinimin me komunitetin lokal te biznesit dhe me organizatat nderkombetare per te lehtesuar zhvillimin rajonal te biznesit ne te ardhmen; ofrimin e trajnimeve për konsulentet e biznesit; konceptmin, zhvillimin dhe hedhjen ne treg te një shumëllojshmërie të shërbimeve me pagese me qellim te mbështetjes së bizneseve lokale dhe projekteve te zhvillimit të rajonit; ruajtjen dhe zgjerimin e rrjetit ARZH. Gjatë 5 viteve te para rrjeti ARZH ka ndihmuar mbi 750 SME.

Institucionet Implementuese: Rrjeti ARZH, i perbere nga 8 zyra te ARZH-se