EU

IDRA
20 Nëntor, 2020
Njoftim – IPARD Thirrja e Re
11 Dhjetor, 2020

Projekti: Mbështetje për kapacitetet e Organizatave të Shoqërisë Civile

Partneri kryesor: CCP

Partner: RDA

Donatori: BE

Viti: 2018-2019 

Objektivi specifik: Inkurajimi dhe mbështetja e Organizatave të Shoqërisë Civile-OSHC duke konsideruar zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe kooperativave për të siguruar stabilitetin financiar të veprimtarive të tyre, si model i ri biznesi për zhvillimin e biznesit të ekonomisë shqiptare dhe përfshirjen sociale të grupeve të cënueshme dhe të margjinalizuara.

Përmbledhje e projektit

Projekti do të kontribuojë në: (i) Zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore në Shqipëri si një mundësi e mirë për prezantimin e një modeli të ri biznesi për fuqizimin ekonomik kryesisht për grupet e rrezikuara dhe zonat e pafavorizuara në të gjithë vendin. (ii) Krijimi i stabilitetit financiar për OSHC-të në Shqipëri përmes zhvillimit të formave të bashkëpunimit, ndërmarrjeve sociale dhe formave të tjera të bashkëpunimit, si një burim i ri për mbështetjen e fondeve për qëndrueshmërinë e aktiviteteve të OSHC-ve.

Koncepti i biznesit shoqëror, ndërmarrjes sociale dhe sipërmarrjes sociale u diskutua në Shqipëri që në vitin 2011. Një organizatë publike “Promovimi i Biznesit Social” u krijua dhe një studim mbi ndërmarrjet sociale (përgatitur nga Ndërmarrja Sociale-Evropë) dhe projekti i BE çoi në hartimin dhe miratimi i ligjit nr. 65 dt 9.6.2016 “Për Ndërmarrjet Sociale”.

Zhvillimi i ndërmarrjeve shoqërore ose formave të tjera bashkëpunuese si një formë për të mbështetur OSHC-të për të mbajtur aktivitetet e tyre të vazhdueshëm është një shqetësim kryesor i këtij projekti. Nga ana tjetër, në lidhje me kapacitetin teknik dhe menaxhues të OSHC-ve që janë grupi i synuar i Projektit është identifikuar se midis organizatave të ndryshme, të vogla ose të sapo-krijuara, mungojnë kapacitetet për mbledhjen e fondeve, për të përgatitur propozimin e projektit, një vështirësi që nuk e mbështet vazhdimësinë e tyre. Një numër i OJQ-ve të regjistruara në Gjykatë nuk janë aktive, për shkak të mungesës së fondeve.

Nën këtë aktivitet, projekti do të kontribuojë në zgjidhjen e këtij problemi për 32 organizata duke i mbështetur ato financiarisht dhe gati 80 prej tyre do të rrisin kapacitetin për të menaxhuar më mirë organizatat e tyre.

Bazuar në kërkimet në terren dhe analizat që rezultojnë nga përvoja e gjallë e gjerë e aplikantëve të fituara në punën e përditshme me operatorët ekonomikë, është identifikuar që prodhimi dhe përpunimi i prodhimeve shtëpiake, ushqimeve tradicionale dhe produkteve bio në shkallë të vogël është një mundësi e mirë për zhvillimin e biznesit social. Kryesisht sektori i bujqësisë, si varietetet specifike të frutave në rritje, livando, fasule, bimëve medicinale, paulonia, lule të freskëta, etj, mund të jetë shumë produktiv. Ekonomia krijuese, si një mundësi tjetër që kontribuon në ekonominë sociale, është një sektor ekonomik premtues me potencial për të kontribuar në atë lokal, rajonal dhe kombëtar, si dhe në krijimin e vendeve të punës. Në anën tjetër, zhvillimi i ekonomisë krijuese ose artizanatit tradicional, si qepja, qëndisja, produktet e leshit (qilima, çorape) argjendi, gdhendja dhe zbukurimi i drurit, mermerit, alabastrit dhe punimeve të vrullshme, qeramika, do të kontribuojnë në vitalizimin dhe vlerësimin të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë për të cilën përmes zhvillimit të bizneseve sociale do të jetë zgjidhja më e mirë dhe me ndikim të madh social.

Përmes mbështetjes dhe bashkëpunimit me OSHC-të që veprojnë në të gjithë vendin, për zhvillimin e bizneseve sociale, si ndërmarrjet shoqërore, projekti në vetvete do të kontribuojë për të përshpejtuar: përgatitjen e akteve nënligjore për krijimin e ndërmarrjeve të reja sociale; përmirësimin e arsimit dhe sistemit të aftësimit profesional; mbështetjen financiare dhe forcimin e kapaciteteve përmes mbështetjes së OSHC-ve.

Rezultatet e pritura:

  • Kontributi me rekomandimet për përgatitjen e akteve nënligjore për ndërmarrjet shoqërore
  • Një publikim i raportit mbi rezultatet e vlerësimit dhe rekomandimet nga studimi;
  • ndërtimi i kapaciteteve për të përgatitur planin e biznesit për një ndërmarrje shoqërore përmes pjesëmarrjes në trajnim
  • OSHC-të informohen për projektin përmes shpërndarjes së informacionit të projektit te grupet potenciale të synuara dhe për rrugët dhe rregulloren për skemën e mbështetjes financiare
  • 40 kandidatë të mundshëm të OSHC-ve përgatisin aplikimet e tyre për t’u financuar për planet e biznesit social;
  • 32 OSHC financohen për të zhvilluar bizneset sociale përmes skemës së granteve financiare