RASP

RISI Albania
19 Nëntor, 2020
IDRA
20 Nëntor, 2020

Projekti: “Mbështetje online për zhvillimin e idesë së biznesit, pjesëmarrje në procedurën e vlerësimit – identifikimit të ideve më të mira të biznesit dhe e-tutorim / e-mentorim për të përgatitur planet e biznesit dhe për të dhënë mbështetje për planet më të mira të biznesit”

Viti: Mars 2020-Tetor 2020

Objektivi: Sigurimi i mbështetjes online të kursantëve shqiptarë të interesuar për zhvillimin e një ideje biznesi, do të marrin pjesë në procedurën e vlerësimit-identifikimin e ideve më të mira të biznesit në Tiranë dhe do të shkruajnë një raport të shkurtër mbi procedurën në formën e Njoftimit për Shtyp në gjuhën amtare;

E-Tutorim / e-Mentorimi për fillestarët; Dhënia e 4 granteve për sipërmarrësit e rinj nga Shqipëria, idetë e biznesit të të cilëve morën vlerësimin më të lartë dhe morën pjesë në aktivitetet e-tutoring / e-Mentoring, të gatshëm për të filluar aktivitetin e tyre të biznesit (fillestarët).

Rezultatet e pritshme: Programi dy-javor i shpërndarë në internet “Zhvillimi i një ideje biznesi fituese”; Përgjedhja e 10 ideve më të mira të biznesit nga pjesëmarrësit në programin online “Zhvillimi i një ideje biznesi fituese”; Dorëzimi i programit dy-javor në internet “Shkrimi i një plani biznesi” për 10 idetë më të mira të biznesit; Dorëzimi i programit dy-javor online “Zbatimi i 4 planeve të biznesit” për 4 fituesit e zgjedhur me planet më të mira të biznesit.