2002-2005

21 Mars, 2018

ETF

Projekti:Vleresimi dhe Analiza e Nevojave te Trainimit dhe ofruesve te trajnimeve te sektorit privat te dy rajoneve te Elbasanit dhe Korces Objektivat: Vleresimi i nevojave per trainim, hartimi i nje liste te përshtatshme te moduleve te kerkuara dhe apikueshme te trajnimit për kompanitë lokale. Identifikimi i institucioneve/agjencive/grupeve publike trajnuese per te kryer programin lokal dhe vlerësuar […]
21 Mars, 2018

MSI/USAID

Projekti:Puna për Edukimin Fiskal te Biznesit dhe Publikut me ane te trajnimit dhe zhvillimit te aftësive Objektivat: Përcaktimi i nevojave për aftësi profesionale te komunitetit te biznesit; organizim dhe kryerje e trajnimit për sistemin fiskal, aspektet ligjore te tij dhe procedurat administrative te ndjekura nga nëpunësit e taksave; krijimi i një ndërgjegjshmërie te ekspertizës profesionale ne […]
21 Mars, 2018

OECD & EBRD

Projekti:EPPA-“Vlerësimi i performances se politikave te sipërmarrjes” Objektivat: Vlerësimi i performances se politikave te sipërmarrjes ne qytetet e Kukesit, Shkodres, Tiranes, Vlores dhe Elbasanit. ARZH Tirane ka dhëne kontributin e saj dy here per vitet 2002 dhe 2003 ne asistimin e përfaqësuesve te OECD dhe EBRD per te prodhuar vlerësime vjetore te pavarura dhe te qarta […]
21 Mars, 2018

ETF/INSTAT/MoET

Projekti:Perkrahja e SME-ve dhe menaxhereve te SME-ve ne Shqiperi – Nje ankete kombetare e SME-ve Objektivat: Bazuar në termat e referencës të siguruara nga ETF, qëllimi i projektit ishte që të krijojë një sistem efikas informacioni të SME te bazuar mbi statistikat e INSTAT, dhe me të dhëna të kanalizuara përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë. […]
21 Mars, 2018

PARTNERS ALBANIA

Projekti:Punësimi dhe promovimi i sipërmarrjes nëpërmjet trajnimeve dhe zhvillimin e aftësive në zonën e Bathores. Objektivat: Ky projekt ka per synim kontributin për rritjen e produktivitetit dhe punësimit ne tregun e punës në rajon nëpërmjet trajnimit dhe nxitjes për të krijuar një biznes të vogël. Gjithashty, ky projekt synon te arrije nje lobim efektiv për të […]
21 Mars, 2018

SBCA/USAID

Projekti: Bizneset e vogla & Asistence per kredi per SME-te. ARZH Tirane shërbeu si partneri lokal kryesor per projektin e SBCA/USAID. Objektivat: Përcaktimi i nevojave kryesore te sektorit, bazuar ne pikëpamjet e rajonit dhe nga studimet e ndryshme te tregut për një sere sektorësh ekonomike për SBCA, një projekt i USAID i drejtuar nga Chemonics International. Implementimi […]