2001

21 Mars, 2018

SOROS

Projekti: Te punojme per sipermarrjen e te rinjve dhe grave me ate te trajnimit dhe zhvillimit te aftesive ne Shqiperi. Objektivat: Qëllimi i projektit ishte për të ndihmuar gratë dhe te diplomuarat e reja femra në rajonet e përzgjedhura të Shqipërisë për të zhvilluar kapacitetet e tyre individuale për drejtimin e një biznesi, nëpërmjet trajnimit formal dhe […]
21 Mars, 2018

SOROS.2

Projekti: Progresi nëpërmjet partnershipit Objektivat: Forcimi i kapaciteteve te Zyrës për Zhvillimin Social e Ekonomik te Bashkise se Elbasanit, shoqërive te biznesit, dhomës se tregtisë dhe aksionareve lokale për te përmirësuar klimën e biznesit nëpërmjet planifikimit, implementimit, monitorimit dhe evaluimit te një programi te përbashkët. Implementimi i projektit: Është projektuar një program afatmesëm për përmirësimin e klimës së […]
21 Mars, 2018

ETF

Projekti: Analiza e Bashkëpunimit të Donatorëve në Shqipëri Objektivat: Qëllimi i studimit ishte për të analizuar gjendjen e tanishme të bashkëpunimit të donatorëve në lidhje me tre fusha target: VET, administrata publike dhe zhvillimi i aftesive ekonomike te SME-ve ne Shqiperi dhe ne rajon, duke perfshire edhe Paktin e Stabilitetit i cili u krijua pas krizes se Kosovës […]
21 Mars, 2018

GTZ

Projekti: Studim ekonomik i rajonit Tiranë-Durrës Objektivat: Ky projekt ka për qëllim të ofrojë një gamë të parashikimeve për popullsinë, ekonominë dhe të ardhurat ne rrethin e Tiranës deri në vitin 2012. Qëllimi kryesor i këtyre parashikimeve është: a) të sigurojë një kuadër brenda të cilit Plani Paraprak Strukturor te mund te perditesohet, dhe b) të mundesojë […]