1999-2000

21 Mars, 2018

GTZ

Projekti:Program trajnimi dhe asistence teknike per SME-te ne Shqiperi Objektivat: Programi u hartua në një mënyrë te tille që kurset e trajnimit të kombinuara me seancat këshilluese të organizuara nga rrjeti RDA kishin objektivin për të stimuluar sipërmarrjen, krijimin e SME-ve, marketingun dhe menaxhimin e tyre në zonën e mbular nga ARZH-te. Secili prej sipërmarrësve të […]
21 Mars, 2018

AFDP/USAID

Projekti:Projekt trajnimi per anetaret e Programit te Zhvillimit Pyjor te Shqiperise Objektivat: Programi u hartua nga RDA dhe kishte si objektiv për të pajisur të trajnuarit / fermerët me azhornimin e njohurive te marketingut dhe menaxhimit, të stimulojnë sipërmarrjen, krijimin e SME-ve, kreditimin, etj. Secili prej sipërmarrësve të rinj ishte në gjendje të hartonte planet e […]
21 Mars, 2018

ORT/USAID

Projekti: Programi i Zhvillimit Institucional te ARZH Tirane dhe Bordit Ekzekutiv te saj Objektivat: Qëllimi i këtij programi te disenjuar dhe mbeshtetur nga ORT ishte: Tju ofroheshin njohuri praktike dhe teorike stafit ekzekutiv te ARZH dhe bordit te saj për drejtimin me sukses të një OJQ te bazuar ne ligj dhe në standartet europiane, për të zhvilluar […]
21 Mars, 2018

WB

Projekti: Projekt trajnimi per te papunet dhe mundesite e vete-punesimit per qytetaret e zones se Bathores Objektivat: Qëllimi i këtij projekti në kuadrin e “Shpërndarjes se Shërbimeve Sociale (PPU)” ishte për të ndihmuar të rinjtë dhe gratë në Tiranë (veçanërisht qytetarët e Bathores) të përdorin aftësitë e tyre individuale dhe të zhvillojnë idete e tyre të biznesit […]
21 Mars, 2018

GTZ-AFC

Projekti:“Mbështetje e iniciativave private dhe publike te zonave rurale te jugut te Tiranes” Objektivat: Asistence për një marrje me te mire vendimesh dhe një shpërndarje me efektive te suporteve financiare si dhe kontrollimi i përdorimit final te mjeteve financiare bazuar ne objektivat e projektit për përmirësimin e klimës se biznesit ne zonat rurale duke krijuar vende […]
21 Mars, 2018

DANIDA

Projekti: Suporti i grave ne zonat rurale Objektivat: Aktivizimi i grave duke u dhënë atyre mundësine per të qene së bashku duke diskutuar disa çështje të tilla si: mbrojtja e familjes, të drejtat e njeriut, dhuna dhe trafikimi i graves si dhe mënyrat e reja të reduktuar këtë fenomen shume negativ brenda zonës. Implementimi i këtij projekti […]