2023

25 Maj, 2023

OSFA & EU

Projekti: Gjithëpërfshirja  Edu Jobs Historiku i Projektit; Përmirësimi i përfshirjes së grave dhe burrave, djemve dhe vajzat nga komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri nëpërmjet forcimit të bashkive kapacitetet për të krijuar dhe ofruar shërbime gjithëpërfshirëse për qytetarët në zonën e punësimi dhe arsimi gjithëpërfshirës. “Inclusive Edu Jobs” është një projekt i financuar nga Bashkimi […]