2020

19 Nëntor, 2020

RISI Albania

Projekti: Zbatimi i modelit Albergo Diffuso në Shqipëri: Faza e vlerësimit – Konsulencë për hartimin e planit të biznesit për fshatin e zgjedhur Dhoksat-Gjirokaster Viti: Dhjetor 2019 – Mars 2020 Objektivi: Zhvillimi i një plani biznesi për një fshat të zgjedhur, që do të pilotohet si modeli i parë i Alberghi Diffusi në Shqipëri. Rezultatet […]
20 Nëntor, 2020

RASP

Projekti: “Mbështetje online për zhvillimin e idesë së biznesit, pjesëmarrje në procedurën e vlerësimit – identifikimit të ideve më të mira të biznesit dhe e-tutorim / e-mentorim për të përgatitur planet e biznesit dhe për të dhënë mbështetje për planet më të mira të biznesit” Viti: Mars 2020-Tetor 2020 Objektivi: Sigurimi i mbështetjes online të […]
20 Nëntor, 2020

IDRA

Projekti: “Rritja e Kapacitetit të Inovacionit të Ndërmarrjeve të Vogla të Mesme” financuar nga IPA 2014 ” Viti: Gusht 2020 – Nëntor 2020 Historiku i projektit: Ky projekt synon të zvogëlojë boshllëkun e inovacioneve në rajon duke kombinuar përpjekjet e përbashkëta të partnerëve në barazimin e çekuilibrave midis vendeve të BE-së dhe IPA-së dhe përdorimin […]