Tirana RDA ka një përvojë të pasur në kryerjen e studimeve të tregut. Gjatë 19 viteve të jetës së saj, AZHR, bazuar në bashkëpunimin me programet e donatorëve, organizatat lokale, kompanitë private etj, ka analizuar / vlerësuar sektorë të ndryshëm, tregje, produkte dhe shërbime. Shumica e studimeve të tilla ri-prodhohen / ri-vlerësohen në bazë të kërkesave nga kompanitë / bankat ose individët. Ju lutemi të kontaktoni AZHR-në për kopjet e këtyre studimeve ose informacionin koherent lidhur me segmentet / tregjet dhe produktet specifike.

 

Shënim: Duke klikuar mbi linkun e dokumentit juve do t’ju hapet vetëm një fragment i shkurtër i tij. Nëse jeni të interesuar për të gjithë materialin studimor, mos hezitoni të na kontaktoni.

Programi i Përkujdesjeve ditore për periudhën 2001-2004
Studimi i Peshkut, date 23 Qershor
Studimi i hekurit ne Shqiperi, Mars 2003http://rdatirana.al/wp-content/uploads/2018/03/DAZK-Studimlate.pdf
PB & Studim Tregu MBM
Analize e shperndarjes se produkteve ushqimore, ne vecanti te produkteve italiane, 2 shkurt 2013
Studim mbi Thase Letra e qese, Mars 2011
Studim tregu i tubave te polietilenit dhe aksesoreve te tyre, DAULLJA shpk, Qershor 09
Studim tregu fari-complete
Studim tregu komplekseve sportive
Studim Tregu FORDI
Studim tregu inputeve ne Shqiperi+fig
Studim tregu Interbrand
Studim Tregu Vere Vreshta, 15korrik 2014
Studim i tregut te ndertimeve te banesave ne qytetin e Shkodres
Studim tregu per produktet e perpunimit te domates ne Shqiperi, 26 Qershor
Studimi i sektorit te ndertimit
Studimi i tregut te fermave te lopeve
Studim per shkollat jo publike
Studimi i Plastikes, Qershor 2007