Në ndergjegjshem per rolin qendror të faktorit njerëzor për suksesin e një kompanie, ARZH Tiranë i kushton rendesi te madhe aktiviteteve te trajnimit për njerëzit, biznesmenet e ri, dhe organizatat (OJQ). Aktivitetet e trajnimit jane kryer në bashkëpunim me projektin e GTZ, ETF, UNDP-ja, BE dhe me USAID-in, etj. Qëllimi kryesor i programeve është që të ndihmojnë pjesëmarrësit në menaxhimin e biznesit dhe situatave te ndryshme. Jane trajtuar një gamë të gjerë e kurseve të trajnimit:

Kurse për njerëzit në kërkim te një pune: ata janë të dizajnuara për njerez të diplomuar, por të papunë të tilla. Keto kurse perfshijne:

• Kurse profesionale
• Kurse Kompjuteri

Kurse për ndërmarrësit e rinj të cilët dëshirojnë për të ngritur ndërmarrjet e tyre. Ata janë të dizajnuara posaçërisht për njerëzit që kanë një projekt për të ngritur biznesin e tyre dhe u mungojnë aftësitë e nevojshme menaxheriale. Disa tituj kursesh janë:

• Filloni biznesin tuaj
• Kurse Motivimi
• Kurse vetë-punësimi etj

Kurse për menaxherët dhe ndërmarrësit privatë. Ato janë të dizajnuara për njerëzit që janë apo do të emërohen në funksione kombëtare dhe ndërkombëtare për t’i dhënë atyre korniza të reja për konsolidimin e aftësive ekzistuese dhe rritjen e kompetencën e tyre në problemet themelore të shkëmbimeve kombëtare dhe ndërkombëtare të mallrave dhe shërbimeve . Disa tituj kursesh janë:

• Permiresimi i biznesit tuaj
• Marketingu dhe kostoja
• Planifikimi i biznesit, etj

Kurse për trajneret e rinj (TOT). Ato janë të dizajnuara për ekspertët të cilët do të emërohen për të trajnuar në nivel të ndërmarrjeve. Disa tituj kursesh janë:

• Përmirësimi i teknikave të konsulencës.
• Misioni dhe karakteristikat e trajnimit.
• Organizimi dhe funksionimi i qendrave të trajnimit.
• Programet e kompjuterizuara të procesit te huadhenies etj

Zhvillimi dhe Asistence per Qëndrueshmërine e OJQ-ve: ARZH Tiranë ndihmon OJQ te tjera në ngritjen e kapaciteteve të tyre.

Kurse për Pushtetin Vendor: ARZH Tiranë ndihmon dhe siguron asistencë teknike dhe trajnim ne pune për stafin e komunave te ndryshme mbi një sërë çështjesh, duke përfshirë mbledhjen e tatimeve, ofrimin e shërbimeve, etj