[layerslider id="2"]
Erasmus për Sipërmarrësit e Rinj ndihmon sipërmarrësit europianë të kenë aftësitë e nevojshme për të filluar/menaxhuar me sukses një biznes të vogël në Europë. Klikoni në të djathtë për më shumë informacion.

Mirësevini në RDA


Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tirane u themelua për here te pare nen fondacionin SME me 1993. Nga kjo kohe deri ne 1998, Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tirane ka operuar nen emrin Agjencia Rajonale e Biznesit Tirane (ARB). Gjithsesi, ne 1998 agjencia u regjistrua si një Organizate Jo-Qeveritare (OJQ) ne mënyrë qe te bashkëpunonte me institucione dhe financues te huaj. ARZH Tirane koordinon një rrjet te Agjencive Rajonale te Zhvillimit te vendosura ne qytete te ndryshme te Shqipërisë. Mbeshtetur ne ligjin shqiptar per OJFte, ARZHte mund te ofrojne shërbime këshilluese për biznesin private komunitetet te tjera.

parallax background

Misioni Yne

Misioni i Agjencisë Rajonale te Zhvillimit Tirane është:“Te kontribuoje si një bashke-lider, duke punuar pranë komunitetit lokal te biznesit, kontribuesve ndërkombëtare, autoriteteve qendrore e lokale si dhe OJQ-ve për te përmirësuar klimën e biznesit dhe inkurajuar zhvillim ekonomik ne rajon nëpërmjet implementimit te programeve te përbashkëta koordinuese, si dhe për te shërbyer si një qendër resursesh kros-sektoriale.”

PËRGJEGJSHMËRIA & AUDITIMI
Fondacioni Tiranë ARZH mban një sistem rigoroz të brendshëm operativ, duke përfshirë politikat dhe procedurat, aktet nënligjore dhe një sistem modern të llogaridhënies. ARZH Tiranë dorëzon raporte të rregullta financiare të Bordit të Drejtorëve. ARZH Tiranë është auditohet nga Bordi i Drejtorëve dhe donatorëve të saj, gjithashtu merr pjesë rregullisht në auditimet e jashtme

DREJT SË ARDHMES
Fondacioni Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tiranë ka luftuar per evoluimin dhe përshtatjen më nje mjedis me ndryshime politike dhe ekonomike në Shqipëri. Ky fondacion ka qenë dëshmitar në krijimin e shumë projekteve të vogla sipërmarrëse në rajon. Megjithatë, ai është i vetëdijshem se ka një nevojë të vërtetë për nje përqëndrim në rritjen e kapacitetit brenda rajonit për projekte zhvillimore dhe për trajnime në mënyrë që mundësitë mund të krijohen dhe te hapin rrugën për zhvillimin e qëndrueshëm. Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tiranë vazhdon të punojë për të rritur profilin e saj në rajon. Agjencia është e përkushtuar për të forcuar kapacitetin e vet si një institucion, në mënyrë që ajo mund të shkojë jashtë dhe të identifikoje zona te tjera për zhvillim.

Partneret